Referentieprojecten

Deze lijst met projecten geven u een beeld van onze werkzaamheden:

Duurzaam erf van de toekomst (2013/2014)
In dit project werkt Broos Water samen met Aeres Praktijkcentrum Dronten (APD) en acht bedrijven aan het ontwikkelen van een duurzaam erf. Het doel van dit project is te komen tot innovatieve (inrichtings)maatregelen en (milieu)technieken om erfemissies zo duurzaam mogelijk te verminderen of zelfs te voorkomen. Belangrijk hierbij is dat de maatregelen vanuit het perspectief van de landbouw stimulerend en motiverend zijn om toe te passen en effectief bijdragen aan het geboogde doel;  het terugdringen van erfemissies (nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen en zuurstofbindende stoffen) naar het oppervlaktewater en de bodem. Het streven is om het duurzaam erf als voorbeelderf voor demonstaties op APD aan te leggen.

Website agrarische deel activiteitenbesluit (2012/2013)
Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit  Milieubeheer (AB) voor de agrarische sector in werking getreden. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft Broos Water de website www.activiteitenbesluitagrarisch.nl ontwikkeld. Deze website geeft voor alle sectoren die vallen onder de werking van het AB, de regels en voorschriften weer in 'boerentaal'. Daarnaast worden aandachtspunten en tips gegeven over maatregelen die in de praktijk kunnen worden toegepast. Het accent is gelegd op de regels en voorschriften!

Website Goed Boerenerf (2012)
In opdracht van waterschappen en ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft BroosWater ook de website www.goedboerenerf.nl ontwikkeld. Centraal op deze site staan de tips en aandachtspunten gericht op de maatregelen die de veehouder kan nemen om erfafspoeling van de bron te verminderen. Daarnaast staan ook de regels en voorschriften vermeld die van toepassing zijn op erfemissies. Deze site is specifiek gericht op erfafspoeling in de veehouderij!

Beide websites zijn eigendom van Broos Water, maar voor een ieder toegankelijk. 

Praktijknetwerk 'Erven van de toekomst'(2013/2014)
Een goede inrichting van het erf op melkveebedrijven vraagt om een goede communicatie van mogelijkheden en eisen. Er lijkt in de praktijk veel winst te behalen op gebied van erfafspoeling als waterschappen, gemeenten en bedrijfsleven op het goede moment een duidelijke en eenduidige boodschap brengen. Dat is de uitkomst van het praktijknetwerk ‘Erven voor de toekomst’, waarin afgelopen twee jaar vier melkveehouders die een nieuw erf gingen aanleggen werden gevolgd. In dit praktijknetwerk lag de nadruk vooral op het proces rondom de bouw. Ondernemers staan best open voor goede ideeën, zeker als die in een vroeg stadium komen, als de tekeningen nog niet helemaal zijn uitgewerkt. Ondernemers willen vooral duidelijkheid. Het Praktijknetwerk is uitgevoerd door CLM Onderzoek en Advies en Broos Water en is gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, waarbij een deel van de financiering afkomstig is uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.
 Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Goed Boerenerf (2012-2014)
Onder de naam 'Goed Boerenerf' heeft Broos Water als praktische specialist op het gebied van erfafspoeling meerdere projecten uitgevoerd. Centraal staan het uitvoeren van inmiddels al meer dan 700 erfscans! Bij een rondgang over het bedrijf wordt met een digitale vragenlijst de bestaande erfsituatie in kaart gebracht. Het is direct zichtbaar welke activiteiten niet aan de regelgeving voldoen en waar verbeterpunten liggen. Het eindresultaat van een erfscan is een maatwerkadvies waarmee bedrijven erfemissies kunnen terugdringen of beëindigen. Bij nieuwbouw wordt aangegeven aan welke voorschriften voldaan moet worden en hoe dit in de praktijk kan worden gerealiseerd.
Broos Water heeft in de afgelopen periode de volgende projecten uitgevoerd:

Jaar Opdrachtgever Werkzaamheden
2012-2014 Waterschap Vallei en Veluwe 330 erfscans, voorlichtingsbijeenkomsten voor agrariërs, gastcolleges in het onderwijs

2012-2013

Wetterskip Fryslân 100 erfscans, voorlichtingsbijeenkomsten voor agrariërs
2012-2014 Waterschap Zuiderzeeland 100 erfscans, voorlichtingsbijeenkomsten voor agrariërs
2012-2014 Waterschap Vechtstromen 140 erfscans, voorlichtingsbijeenkomsten voor agrariërs
2013 Provincie Utrecht Ontwikkelen project, 6 erfscans
2014 LTO Delflands Groen, Gemeente Midden Delfland en HHRS van Delfland 30 erfscans, voorlichtingsbijeenkomsten, ontwikkelen stimuleringsregeling, begeleiden toepassen van maatregelen, advies vergroenen erf
2014 Vereniging Agrarische Natuur- en Landschapsbeheer Water, Land & Dijken, HHRS Hollands Noorderkwartier 10 erfscans, begeleiden toepassen van maatregelen
 

Natuurlijk zuiveren in de Hierdense Beek
In opdracht van Waterschap Veluwe heeft Broos Water een inrichtingsplan opgesteld voor de Hierdens Beek. Deze beek staat bekend als één van de mooiste natuurlijke laaglandbeken van Nederland en is een KRW-waterlichaam, maar voldoet niet aan de KRW-doelen. Met name de diffuse belasting van het oppervlaktewater met nutriënten, afkomstig uit de landbouw, vormen een probleem. Naast het aanleggen van akkerranden op de boerenerven, hanteert Broos Water een effectgerichte aanpak op gebiedsniveau. Natuurlijke zuiveringen waaronder vloeivelden, helofyten- en infiltratiesystemen en wortelsystemen kunnen de probleemstoffen aanpakken. Door middel van veldonderzoek zijn de locaties geselecteerd waar het grootste effect op het oppervlaktewater mag worden verwacht.Maatregelen moeten tevens verdroging van de beek tegengaan. Het plan van Broos Water maakt onderdeel uit van het 'Synergieproject Hierdense Beek'.  

Stro onder mais maakt het water beter (2011-2014)
Uit opgeslagen kuilvoer op een boerenerf kan perssap vrijkomen. Dit voer verliest daardoor voerderwaarde. Daarnaast kan perssap afstromen naar het oppervlaktewater met verontreiniging tot gevolg. Een absorberende onderlaag onder het kuilvoer houdt perssap vast. Daarmee blijft de voederwaarde in het kuilvoer en kan het sap niet meer vrijkomen en afstromen. Dit is niet alleen nuttig voor de boer, het draagt ook bij aan schoner water. In beide gevallen praktische winst. Broos Water heeft d.m.v. onderzoek aangetoond dat een absorberende onderlaag een goedkope en praktische oplossing en niet of nauwelijks nadelen heeft. In de afgelopen periode is deze inkuilmethode met succes via demonstratiebijeenkomsten met de waterschappen en LTO gepromoot bij veehouders. Inmiddels wordt de inkuilmethode breed toegepast.

Lees meer in de brochure 'Profiteren door absorberen'

Akkerranden Flevoland (2009-2013)
In dit vijfjarige project zijn in 2013 bij 100 Flevolandse akkerbouwers in totaal 96 ha aan bloeiende akkerranden aangelegd voor duurzame en natuurlijke plaagbestrijding. Het project startte in 2009 met 26 deelnemers. Het project streeft naar het verminderen vanhet gebruik van gewasbeschermingsmiddelen door het vergroten van de natuurlijke plaagbestrijding. Het resultaat is minder emissie naar het oppervlaktewater en verrijking van het landschap. Uit gewasinspecties en monitoring is gebleken dat akkerranden een positief effect hebben op de waterkwaliteit. Als projectleider heeft Broos Water dit project uitgevoerd in samenwerking met CLM Onderzoek en Advies, Agrifirm en De Lynx Communicatiebureau. Meer informatie kunt u vinden op www.akkerrandenflevoland.nl

Helofyten zuiveren Urker sportcomplex (2011)
Het helofytenfilter is een van de manieren om water op natuurlijke wijze te zuiveren. Voor de gemeente Urk was dit aanleiding om het afvalwater van sportpark De Vormt en enkele aangrenzende percelen en gebouwen te zuiveren middels een helofytenfilter van ruim 100 m2. Broos Water heeft het ontwerp gemaakt en de aanleg begeleid.

IBA-project Gemeente Achtkarspelen (2009-2014)
In de gemeente Achtkarspelen zijn in het ongerioleerde buitengebied in totaal 360 IBA-systemen aangelegd. Voor de uitvoering van dit project heeft Broos Water een plan van aanpak opgesteld en een projectleider geleverd. Daarnaast hebben medewerkers van Broos Water onderdelen in het project uitgevoerd, zoals communicatie, inventarisaties, het begeleiden van de aanbesteding en directie en toezicht bij de aanleg. Jaarlijks maakt Broos Water nu het IBA-jaarverslag en controleert het de werking van de aangelegde IBA-systemen door middel van bemonstering en het uitvoeren van inspecties. De bevindingen hiervan worden in een verbeterplan vastgelegd.

 IBA's de grond in (2004-2011)
In 2004 is Waterschap Zuiderzeeland gestart met het uitvoeren van het project ‘IBA’s de grond in’. Het doel van dit project was om 1.050 locaties te voorzien van een IBA-systeem of een aansluiting op het riool. In samenwerking met het waterschap heeft Broos Water het IBA-beleid ontwikkeld. Naast projectmanagement is ondersteuning gegeven in de voorlichting en het opstellen van het aanbestedingsdocument. Daarnaast zijn op alle gesaneerde locaties inventarisaties uitgevoerd.