Referentieprojecten

Broos Water detacheert praktische specialisten aan waterschappen, gemeenten, omgevingsdiensten, provincies en bedrijven. 

Onze toepassing van detachering kunnen we door middel van onderstaande projecten weergeven:

Oeverplannen opstellen in opdracht voor Waterschap Hunze en Aas (bijna 70 kilometer aan natuurvriendelijke oevers worden in kaart gebracht).

In dit project werkt Broos Water met medewerkers van waterschap Hunze en Aas aan het opstellen van 16 oeverplannen voor beheer en onderhoud. Na een inventarisatieronde (inrichting, vegetatie, bodemgesteldheid, waterstand, bodem- en waterkwaliteit, eigenschappen, etc)  wordt de ecologische kwaliteit van de oever bepaald in relatie tot de gestelde ecologisch doelen. Op basis hiervan wordt bepaald welke onderhoudsinspanning nodig is om de kwaliteit van de aanwezige oevers voor meerdere jaren te waarborgen. Voor dit project heeft Broos Water een medewerker voor ruim een half jaar gedetacheerd.

Project Schouwpaden Noorderzijlvest

In opdracht van Waterschap Noorderzijlvest heeft Broos Water 645 km onderhoudspaden van 1,5 meter breed langs de watergangen in het noordelijke deel van het beheersgebied geïnspecteerd. Er is gecontroleerd op de aspecten: greppels, buizen, afploegen, doodspuiten, drainage, obstakels en kans op afglijding van het talud. De bevindingen zijn vastgelegd in de door het waterschap beschikbaar gestelde inspectie App. 

Referentieprojecten agrarisch toezicht

Broos Water heeft diverse medewerkers in dienst met kennis en ruime ervaring op het gebied van het uitvoeren van toezicht en controles in meerdere agrarische sectoren:

Periode Opdrachtgever Aantal controles
2007 WS Zuiderzeeland 90 (diverse sectoren)
2008 WS Veluwe 50 (diverse sectoren)
2008-2009 WS Zuiderzeeland 450 (diverse sectoren)
2009 WS Velt en Vecht 50 (diverse sectoren)
2010-2012 WS Zuiderzeeland Detacheren toezichthouder
2011 WS Noorderzijlvest 250 (diverse sectoren)
2011-2012 WS Velt en Vecht 100 (diverse sectoren) incl. signaalcontrole
2012-2013 WS Fryslan Detacheren toezichthouder
2013 WS Velt en Vecht 90 (diverse sectoren) incl. signaalcontrole
2013 WS Zuiderzeeland Diverse controles / toezicht*
2013 WS Reest en Wieden Detacheren toezichthouder

* inclusief glastuinbouw, grondwateronttrekkingen en indirecte lozingen